Menu Content/Inhalt
Home arrow Farm Ville
โคบาลฟาร์ม
สถานที่ตั้ง : 79 หมู่14 ตำบลวังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
- ฟาร์มเลี้ยงวัวนม พร้อมบ้านพักโฮมสเตย์ สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ วิวเขาณ.จุดชมวิว สูดอากาศบริสุทธิ์โอโซนอันดับ 7 ของโลก
- ชมการสาทิตและสัมผัสกับชีวิตเกตรกรผู้เลี้ยงวัวนมอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเลี้ยงวัวนม ซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- ชมวิถีชีวิตพอเพียงของชาวบ้านชาวไทยทรงดำ ซึ่งอพยพมาจากนครพนม สัมผัสความเป็นอยู่ของเกษตรกรการทำไร่ และ การท่อผ้าพื้นเมืองลวดลายเอกลักษณ์ของชาวไทยทรงดำพร้อมทั้ง สามารถสนับสนุนซื้อหาเป็นเจ้าของ
- พร้อมเรียนรู้เกษตรพอเพียง การปลูกพืชผ้กสวนครัวโดยไม่ใช้สารเคมี การใช้วัถตุดิบที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์สูงสุด เช่นการผลิตแก้สจากมูลวัว เป็นต้น

cobarn35.jpg   cobarn37.jpg
     
cobarn04.jpg   cobarn25.jpg
     
cobarn26.jpg   cobarn12.jpg
     
cobarn13.jpg   cobarn22.jpg
     
cobarn01.jpg   cobarn02.jpg
     
cobarn05.jpg   cobarn06.jpg
     
cobarn17.jpg   cobarn18.jpg
     
cobarn19.jpg   cobarn20.jpg
     
cobarn23.jpg   cobarn33.jpg
     
cobarn07.jpg   cobarn08.jpg
     
cobarn14.jpg   cobarn15.jpg
     
cobarn16.jpg   cobarn21.jpg
     
cobarn24.jpg   cobarn27.jpg
     
cobarn29.jpg   cobarn30.jpg
     
cobarn31.jpg   cobarn32.jpg
     
cobarn28.jpg
  cobarn09.jpg
     
cobarn03.jpg   cobarn10.jpg
     
cobarn11.jpg   cobarn38.jpg
     
cobarn39.jpg   cobarn40.jpg
     
cobarn36.jpg   cobarn34.jpg